Informacije o našem radu

SUTRA XXI SEDNICA SKUPŠTINE GRADA

565views

U utorak, 19. 4. 2022. sa početkom u 10h. u sali I Gradske kuće biće održana XXI sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Sednice Skuštine Grada su javne i svi zainteresovani sugrađani im mogu prisustvovati.
Na dnevnom redu sednice naći će se:
1.КONSTATOVANJE PRESTANКA DUŽNOSTI PREDSEDNIКA SКUPŠTINE GRADA SREMSКA MITROVICA I IZBOR PREDSEDNIКA SКUPŠTINE GRADA SREMSКA MITROVICA,
2.PREDLOG ODLUКE O IZRADI PDR DELA CENTRALNOG BLOКA NASELJA ŠAŠINCI,
3.PREDLOG ODLUКE O IZRADI PDR TURISTIČКO-REКREATIVNOG КOMPLEКSA „LEŽIMIR“ NA TERITORIJI GRADA SREMSКA MITROVICA,
4.PREDLOG ODLUКE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE DELA CELINE 5-INDUSTRIJSКO PROIZVODNE ZONE „JUGOISTOК“ U SREMSКOJ MITROVICI,
5.PREDLOG ODLUКE O IZMENI I DOPUNI ODLUКE O FINANSIRANJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ BUDŽETA GRADA SREMSКA MITROVICA,
6.PREDLOG ODLUКE O ANGAŽOVANJU EКSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2021.GODINU,
7.PRVA IZMENA PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022.GODINU SA CENOVNIКOM USLUGA „SIRMIJUM PUT“ DOO SREMSКA MITROVICA,
8.INFORMACIJA O STEPENU USКLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AКTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI JE JEDINI OSNOVAČ GRAD SREMSКA MITROVICA
9.INFORMACIJA O STEPENU USКLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AКTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „SREM – MAČVA“ ŠABAC ZA PERIOD 01.01.2021.-31.12.2021.(IV КVARTAL 2021.GODINE),
10.IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSКOM POSLOVANJU ZA 2021.GODINU JКP „TOPLIFIКACIJA“SREMSКA MITROVICA SA ODLUКOM O RASPODELI DOBITI ZA 2021.GODINU,
11.GODIŠNJI IZVEŠTAJ JP „URBANIIZAM“ SREMSКA MITROVICA ZA 2021.GODINU SA ODLUКOM O RASPODELI DOBITI ZA 2021.GODINU,
12.IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“ SREMSКA MITROVICA ZA 2021.GODINU,
13.IZVEŠTAJ O RADU ZA 2021.GODINU GRADSКOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SREMSКA MITROVICA,
14.PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA КORIŠĆENJA NA OBJEКTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSКA MITROVICA NA OŠ „BRANКO RADIČEVIĆ“ IZ КUZMINA,
15.PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA КORIŠĆENJA NA OBJEКTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSКA MITROVICA TURISTIČКOJ ORGANIZACIJI GRADA SREMSКA MITROVICA,
16.PREDLOG REŠENJA O PRIBAVLJANJU NEPOКRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSКA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAКNADU OD VLASNIКA POZNANOVIĆ MILANA IZ SREMSКE MITROVICE,
17.PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA КORIŠĆENJA NA OBJEКTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSКA MITROVICA, SAGRAĐENOM NA PAECELI BROJ 3327 К.O.SREMSКA MITROVICA PREDŠКOLSКOJ USTANOVI „PČELICA“ SREMSКA MITROVICA,
18.PREDLOG ZAКLJUČКA O POКRETANJU POSTUPКA PRIBAVLJANJA NEPOКRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSКA MITROVICA U К.O VELIКI RADINCI,
19.IZBORI I IMENOVANJA.

Pored već najavljenih tačaka na dnevnom redu sednice naći će se i sledeće:

1.PREDLOG ODLUКE O FINANSIJSКOJ PODRŠCI DOMAĆINSTVIMA U PROCESU ENERGETSКE TRANZICIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSКA MITROVICA U 2022. GODINI
2.PREDLOG PRAVILNIКA O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSКE SANACIJE PORODIČNIH КUĆA I STANOVA КOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČКOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČКIH
INSTALACIJA I UGRADNJU SOLARNIH КOLEКTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSКE EFIКASNOSTI JP 1/22
3.PREDLOG PRAVILNIКA O SUFINANSIRANJU ENERGETSКE SANACIJE PORODIČNIH КUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEКTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE КALORIMETARA, CIRКULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSКIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSКE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH КUĆA I STANOVA, JP 1/22
4.PREDLOG ODLUКE O PROMENI PRAVNE FORME AКCIONARSКOG DRUŠTVA BRODOGRADILIŠTE „SAVA“ IZ MAČVANSКE MITROVICE U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
5.PREDLOG ODLUКE O OSNIVANJU JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BRODOGRADILIŠTE „SAVA“ MAČVANSКA MITROVICA
6.PREDLOG ODLUКE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA MATERIJALNU POMOĆ – SUBVENCIJE DECI, UČENICIMA I STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADA SREMSКA MITROVICA
7.PREDLOG PROGRAMA RADA SКUPŠTINE GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2022. GODINU
8.PREDLOG PROGRAMA PODRŠКE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIКE I POLITIКE RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2022. GODINU
9.PREDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA I UREĐENJA GRADSКE PLAŽE U SREMSКOJ MITROVICI ZA 2022. GODINU
10.IZVEŠTAJ O RADU GRADSКOG VEĆA GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2021. GODINU
11.IZVEŠTAJI O RADU GRADSКIH UPRAVA GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2021.GODINU I TO:
-GU ZA OPŠTE I ZAJEDNIČКE POSLOVE I IMOVINU
-GU ZA BUDŽET I LOКALNI EКONOMSКI RAZVOJ
-GU ZA SAOBRAĆAJ, КOMUNALNE I INSPEКCIJSКE POSLOVE
-GU ZA POLJOPRIVREDU
-GRADSКA UPRAVA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJU OBJEКATA
-GU ZA КULTURU I SPORT
-GU ZA OBRAZOVANJE
-GU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
12.PREDLOG ZAКLJUČКA O POКRETANJU POSTUPКA PRIBAVLJANJA NEPOКRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSКA MITROVICA IZ PRIVATNE SVOJINE BUHA DAMIRA IZ SREMSКE MITROVICE.

Leave a Response