Informacije o našem radu

KORISNICI SOCIJALNE POMOĆI, NEVIDLJIVI ZA AKTUELNU VLAST

913views

Na koji način aktuelna vladajuća većina kroji Budžet za narednu godinu, isplivalo je na šestoj sednici Skupštine grada, održanoj 18.12. 2020.

Analizirajući pristiglu dokumentaciju za ovu sednicu, Odbornička grupa “Grad za sve nas” uočila je ozbiljne propuste, slučajne ili namerne, zbog kojih mnogi naši sugrađani postaju “nevidljive žrtve” režima. Svi oni  koji su van glavnih tokova interesovanja, sve ono što nisu mesta moći – javna preduzeća, stadioni, određeni sportski klubovi i timovi, gurnuto je na marginu.

Po tački dnevnog reda Nacrt Budžeta za 2021., za reč se javila naša odbornica Kristina Dragišić:

„Osvrnuću se na nekoliko aspekata ovog nacrta. 1.Na strani 3, članu 3. Rashodi izdaci za programe, pa za program  11. Socijalna i dečija zaštita, odvojeno je 142 miliona dinara, dok su za 12.Zdravstvena zaštita – nešto više od 60 miliona, a za 13.Kulturu i informisanje – 315,8 miliona i14.Sport- 226,8 miliona dinara.Jako je interesantno  kako se finansiraju ovi programi i na koji način.Za nas iz civilnog sektora,najzanimljivija je potrošnja sredstava iz budžetske linije 481 koja je namenjena za finansiranje NVO odnosno civilnog sektora. Za neupućene, iznosim da su ova sredstva namenjena javnoм dobru tj. da se, kao što je to navedeno u članu 38. Zakona o udruženjima: “ sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa“ .Kako na nivou Srbije, tako je i u našem Gradu, civilnom sektoru ostaju samo mrvice i to ću vam posvedočiti informacijama koje sam našla proučavajući deo Nacrta u Rekapitulaciji programske strukture.

UKUPNO iz ove budžetske linije izdvojeno je skoro nešto više od 149 miliona dinara.(str.10.)

RB NAZIV PROGRAMA IZNOS %

1. Funkcionisanje Skupštine 2.260.000,00

2. Predškolsko obrazovanje 360.000,00 0  ,6%

3. GU za budžet i lokalno eko.razvoj 3.830.000,00   4%

4. GU za socijalnu zaštitu 10.000.000,00   6,7%

5. Za zaštitu životne sredine 11.000.000,00   7%

6. GU za kulturu i sport –NVO iz turizma 10.000.000,00   6,7%

NVO iz oblasti kulture 11.700.000,00   7,8%

7. GU za kulturu i sport-podrška lokalnim.sportskim udruženjima i savezima

100.000.000,00   67 %

Dakle, sada znamo odakle finansirate nebrojene timove i saveze kojima su predsednici lokalni političari i kako izvlačite novac iz budžeta Grada.Sva mitrovačka socijala, sirotinja na kazanu, invalidi i OSI predstavljaju vam tek šestinu vašeg pogleda na Grad Sremsku Mitrovicu. Oni su za vas nevidljivi – i manje vredni od kulturnih sadržaja, turističkih slikanja i udomljavanja stranačke vojske u more raznoraznih odbora, što Upravnih, što Nadzornih. 

I naš Amandan ste odbacili da građani SM ne bi čuli da postoji inicijativa GG “ Grad za sve nas “ da se ukinu sve nadoknade, pa i naše, svih smešnih i nekorisnih NO i UO.U vreme pandemije kad mnoštvo ljudi ostaje bez najdražih, bez posla i egzistencije, vi, politički establišment dajete predlog da se podignu zarade i naknade. Koliko je to neosećajno, nečasno i nemoralno ! A ovaj budžet nije socijalni ni razvojni, već „ugrađivački“ i stranački. Smanjujete za još 200.000 trošak za narodnu kuhinju.

Ukidate GU za zdravstvenu zaštitu lakonski se sakrivajući iza odluke da je primarna zdravstvena zaštita prešla u nadležnost APV, pa, eto, nemate šta vi tu više da radite.

A kuhinja KPZ će vam kuvati obroke za pacijente u OBSM, jer su se raspali kazani i nemaju u čemu da spremaju obroke.NVO i mreže donatora, ambasada i HO će vam snabdevati zdravstvene radnike zaštitnom opremom, posteljinom i veš mašinama. Samo pokušajte da demantujete ovo, onda ćete tek čuti podatke kojima raspolažem.

Kulturni sadržaji? Turizam? Sportski klubovi, savezi…? Milioni, a ljudi vam gladni!Građani su vam smrznuti, očajni i izgubljeni?Ne prođe dan da neko ne zavapi za pomoć. Da CSR ima 50 miliona za jednokratne pomoći, sve bi podelio. 4,6% stopa nezaposlenosti???

Da, možda na Islandu!

Izmene i dopune odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite. Prava iz oblasti socijalne zaštite obezbeđuju se pružanjem usluga socijalne zaštite i materijalnom podrškom. Usluge socijalne zaštite podeljene su u četiri grupe, a u kontekstu teme koju obrađujemo, posebno ukazujemo na stav 1 tačku 2 ZSZ

1 – dnevne usluge u zajednici (dnevni boravak, pomoć u kući, svratište) i

2 – usluge podrške za samostalni život (stanovanje uz podršku, personalna asistencija, lični pratilac, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu). 

3- Savetodavno – terapijske i socijalno edukativne usluge (terapijske usluge, SOS telefon, medijacija, socio – edukativne usluge i savetodavne usluge)

Dakle, u Nacrtu budžeta na str. 24. stoji pod kontom 090 SOCIJALNA ZAŠTITA,  aktivnost 0003 -bDNEVNE USLUGE U ZAJEDNICI, razdeo 105 / 0 Specijalizovane usluge koje ste budžetirali sa 6,1 miliona din. Verovatno ste planirali sa ove pozicije da finansirate uslugu PuK za decu, odrasle i starije sa smetnjama u razvoju.

Ipak, kada posmatramo budžet u okviru Rekapituacije programske strukture na strani 82. možemo videti da vezujete usluge za ŠOSO ” R.Popović ” I SLUŽBU ZA LOKALNE USLUGE CENTRA kako piše u Odluci o izmenama i dopunama odluke o pravima u oblasti socijalne zastite (“Službeni glasnik“ br.3 od 22.3.2019), čime ste proširili delokrug nadležnosti CSR na druge usluge.

Time ste potpuno obesmislili najvažnije delove Zakona o socijalnoj zaštiti koja nas usmerava da CSR treba da se bave studijama slučaja, posvete mnoštvu problema u društvu i novim problematikama koje dolaze (od nasilja u porodici, zastupanja pred sudom, međuresornog posredovanja i sudskog zastupanja, licenciranja stručnih kadrova i kontinuirane edukacije, migrantskog pitanja, hraniteljstva odraslih i ranjivih kategorija itd. ) ,a da se pružanjem usluga socijalne zaštite bave profesionalni provajderi istih (čl.64.).

Ovaj Zakon usmerava i podrazumeva pluralizam pružalaca usluga, ravnopravnu utakmicu između licenciranih provajdera usluga i mogućnost odabira korisnika onog pružaoca usluga koji je kvalitetniji, a ne samo jeftiniji.

Apsolutno sam saglasna sa odlukom da se ove usluge PuK za decu,…. kao i ličnog pratioca uvrste na listu prava koja ostvaruju građani našeg Grada, ali nikako da ih vezujete za institucije čime obesmišljavate tržišnu utakmicu.

S druge strane, nigde nisam našla potvrdu da je škola dobila licencu, niti na službenom sajtu Ministarstva, ni na sajtu škole. U obrazloženju Odluke o izmenama i dopunama prava građana u oblasti nisu navedene pojedinosti  licence koje se obično navode ( broj, datum i vreme na koje je dodeljena licenca ).

Stoga molim da nam se dostavi overena fotokopija Licence za uslugu ličnog pratioca koja je navodno dodeljena ŠOSO “R.Popović“.

Sada ključna stvar.

Vi ne možete finansirati usluge DB, PuK, niti ličnog pratioca, jer oni po ZSZ

Pravilniku spadaju u grupu dnevnih usluga u zajednici, a ne u grupu Savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga kako ste to Nacrtom budžeta isplanirali. Svaki zaposleni u soc. zaštiti, pa i prisutni direktor će vam  potvrditi da to nije dobro povezano i nije vam budžet usklađen sa zakonodavno – pravnim okvirom.

NEOPHODNO JE DA TO PROMENITE.

Da li uvođenje ovih usluga znači i zapošljavanje novih kadrova po konkursu ili će to opet biti poligon za partokratijski i nepotistički slalom?

Podigli ste budžetski razdeo za te navedene usluge savetodavno za 16  miliona, odnosno sa 29, na čak 45 miliona dinara. Ispratićemo način na koji će se ove dve usluge implementirati i očekujemo da uskladite budžetska izdvajanja u skladu sa zakonskim osnovama podele usluga socijalne zaštite. Čudim se da to  već neko iz GU nije primetio. Ah, da, načelnici odavno nisu iz sektora  humanističkih orjentacija. Ujedno postavljam pitanje podnosiocu ove odluke GU za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine:  Zašto se nikad nije otvorio tender  za usluge PuK za odrasle i stare, iako vas  na to obavezuje ZSZ član 64.,  niti ste ikad odredili metodologiju formiranja cene, te doneli Cenovnik usluga PuK koji je određen istim Zakonom (član 210. i 213.) ?

Zatim, da li vi smatrate da je tri (3!) negovateljice za stare dovoljno da pokrije ceo urbani deo SM koji broji skoro 45.000 od kojih je bar 1/3 starijih od 60 godina i da nikad niste raspisali konkurs za dodatne negovateljice?

Treće pitanje glasi:

U vreme pandemije, OBSM usmerena je na prvenstveno pružanje usluga obolelima od kovida i mnoga odeljenja ne rade ili su u kovid režimu ili je pak veći deo kadra van sistema, jer je i sam oboleo (odeljenje palijativne nege, interno, psihijatrija).

ZAR vam nije palo na pamet da raspišete nabavku za uslugu proširenog prava

iz oblasti socijalne zaštite – palijativne nege koja se takođe nalazi na listi usluga koje finansira JLS?

Da je potrebna ta usluga kao zlato, svedoči činjenica da je Karitasova Služba za izdavanje medicinskih pomagala za palijativnu negu ispraznila kapacitet, tačnije, više od 100 pomagala koja besplatno izdaje građanima na korištenje, kompletno je izdato i na terenu. Tu računam bolničke krevete, preko 50 antidekubitalnih dušeka, invalidskih kolica, toaletnih kolica, štaka, hodalica itd. 

Na terenu imamo 11 kolega koji obavljaju usluge palijativne nege, dakle, nege  hronično i neizlečivo obolelih i umirućih osoba. Kolika je potražnja za ovom  uslugom mogu posvedočiti i mnogi među vama koji su koristili ili još uvek  koriste usluge Karitasa.

S obzirom da odgovornost odbornika nije samo da bude prisutan, glasa za ili protiv predloga koji su na dnevom redu, već i da skrene pažnju na potrebe građana, ja to ovom prilikom činim.Biću glas nevidljivih među vama, ali ćemo i vaše ponašanje i dela preneti njima. Istina se više neće skrivati.“

Zastupajući  sve naše sugrađane, a naročito one kojima je najteže da ostvare svoja prava da dobiju bilo kakvu pomoć i budu ravnopravni i dostojanstveni članovi našeg društva, „Grad za sve nas“ , nastavlja da se bori i javno vas o tome obaveštava. Ko su sve naši sugrađani koji su “nevidljive žrtve” samovoljne režimske politike, bolje ćemo videti tek kada se mediji oslobode i pokažu interesovanje da se pomogne onima koji su nebrigom osione vlasti marginalizovani i gurnuti u zaborav.

Leave a Response